Home 2017 Մարտ 01 Նեթս Գոմեզ – Ընտանեկան ուսուցում

Նեթս Գոմեզ – Ընտանեկան ուսուցում

Նեթս Գոմեզ – Ընտանեկան ուսուցում

familypic

«Մեր տների սրբացումը դա մեծ բանալի է: Մաքրե՛նք մեր տները Աստծու սրբությանը դեմ ամեն պիղծ բաներից: Նորոգե՛նք մեր ընտանեկան պաշտամունքն ու երկրպագությունը: Մեր տներն ու պաշտամունքի սեղանը կնորոգվեն մեր ընտանեկան միաբան աղոթքներով ու Աստծո Խոսքի սերտողությամբ: Այսպիսով, Աստծո ներկայությունը կլինի յուրաքանչյուր ընտանիքի, և ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի մեջ: Մենք պետք է հարգենք և պատվենք մեր ծնողներին, ծնողներն էլ պետք է հարգեն ու պատվեն իրենց երեխաներին: Սա Աստծո պատվիրան է: Մենք պետք է հարգենք մեր ազգային մշակույթը, բայց ազգայինից վեր կա մի մշակույթ՝ երկնայինը: Երբ մենք ապրում ենք ատվածահաճո կյանք, ստանում ենք Աստծո օրհնությունը մեր ընտանիքներում և մեր սերունդների վրա»:

The purifying of our homes is an important key. Let’s purify our homes, which is agains to God’s holiness. Let’s refresh our worship and praise with our family. Our homes and the altars of worship will be rebuilt through our family unified prayers and devotions over God’s Word.

Thus, God’s presence will be over each family and family member.We should respect and honor our parents, accordingly the paretns should do the same with their children. This is God’s commandment.  We should respect our national culture, however there is other culture, which is above the national. It is heavenly culture. When we live devine life, we receive God’s blessing in our families and over our generations.

Մեկնաբանել