Home 2017 Փետրվար 28 Նեթս Գոմես – Ընտանեկան ուսուցում

Նեթս Գոմես – Ընտանեկան ուսուցում

Նեթս Գոմես – Ընտանեկան ուսուցում

familypic

Ծննդոց 49.1 – «Եվ Հակոբը կանչեց իր որդիներին և ասաց. «Հավաքվեցե՛ք, որ ձեզ ասեմ , թե ինչ է պատահելու ձեր գալիք օրերում»: Հակոբը, որպես հայր, ուներ այդ իշխանությունը իր երեխաների նախասահմանությունը արձակելու: Մեր երեխաներն, իրենց կյանքի համար ունեն նպատակ և կոչում: Օրհնություն արձակեն ք մեր երեխաների վրա, այն օրհնությունը, որն Աստված փոխանցում է ծնողների միջոցով երեխաներին: Այն երեխաները, որ մենք ունենք, ստեղծվել են Աստծու կողմից: Տերը Երեմիա մարգարեին ասաց. «Դու դեռ չծնված, Ես քեզ կարգել եմ ազգերի մարգարե»: Նախքան մեր երեխաների ծնունդը, Տերն արդեն նրանց համար կոչումներ ունի կարգած: Որպեսզի այդ կոչումներն արձակվեն նրանց կյանքերի մեջ, մենք մեր ծնողական օրհնությամբ պետք է արձակենք այդ օրհնությունը:

Netz Gomez – Family teaching series: Genesis 49:1 ”Then Jacob called for his sons and said: “Gather around so I can tell you what will happen to you in days to come”.

Jacob, as a father had that authority to release the destination of his children. Our children have purposes and callings for their lives. Let’s release blessing over our children. The blessing, which is passed through parents to their children. Our children were created by God. The Lord said to Jeremiah: “…before you were born … I appointed you as a prophet to the nations…” Before our children are born, the Lord has already prepared callings for them. In order to be released those callings in their lives, we need to release our parental blessings.

Մեկնաբանել