Home 2017 Փետրվար 12 «Բարձրացնել սերունդ Հիսուսի համար». Ընտանեկան ուսուցում. Նեթս Գոմես

«Բարձրացնել սերունդ Հիսուսի համար». Ընտանեկան ուսուցում. Նեթս Գոմես

«Բարձրացնել սերունդ Հիսուսի համար». Ընտանեկան ուսուցում. Նեթս Գոմես

familypic

«Շատ մեծ մարտահրավեր կա այս գործի մեջ, որ բարձրացնենք մի այնպիսի սերունդ, որը սիրում է Տիրոջը: Մենք պետք է հասկանաք, թե ինչպես այն իրականություն դարձնենք: Տերն Իր Խոսքի մեջ տալիս է  օրինակն այն պրոցեսի,  թե ինչպես անենք դա: Երբ երեխաները փոքր են շատ բաներ շատ ավելի հեշտ է լինում: Բայց երբ նրանք մեծանում են ունենում են սեփական կարծիքը, մոտեցումներն ու պրոցեսը մի փոքր բարդանում է:

Ըստ Մաղաքիա 2.15-ի, Տերը փնտրում է մարդկանց, ովքեր կուզենան և կտան Աստծուն այնպիսի սերունդ, որը կսիրի Աստծուն: Ըստ այս խոսքի ենթատեքստի, տեսնում ենք թե ինչես է Աստված ստեղծել ընտանիքը և մեզ երեխա ունենալու հնարավորություն է տվել, որովհետև Նա ուզում է, որ մենք Նրա նման սերունդ տանք: Սաղմոս 78.1-5 համարները Աստծո զարմանահրաշ ռազմավարությունն է ունենալ սերունդ, որը կբարձրացնի Հիսուսին»:

Netz Gomez- Family Teaching Series -To raise a generation for Jesus.

There is a very huge challenge in doing this, in other words; to raise such a generation which loves the Lord. We need to understand how to make it a reality. The Lord gives us the picture of it takes place. When our children are little, it’s much easier to teach them, than when they grow up and have their own opinions, apporaches, and attitudes. Therefore, the process of teaching them becomes much harder. According to Malachi 2:15, the Lord is seeking for people who desire to give a loving generation to the Lord. Therefore, when reading this part of the scripture we can see how God created the family to be and has given us the ability to have children, because He wants us to give Him a generation like He is. In Psalms 78:1-5, it’s the marvelous startegy of God to raise a generation which will lift up the Name of Jesus.

Մեկնաբանել